Bolagsstämmor


Årsstämma 2018

Årsstämma i HEBA Fastighets AB kommer att hållas tisdagen den 8 maj 2018 kl 16.30 på Konferens Spårvagnshallarna, Spårvagnen,
Birger Jarlsgatan 57, Stockholm.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på årsstämman ska begära det skriftligen till styrelsen. Sådan begäran ska vara HEBA Fastighets AB tillhanda senast den 20 mars 2018.

 

 

 

 

Protokoll årsstämmor:

 
 

Beställning av Årsredovisning  2015

HEBA Fastighets AB
Box 17006
104 62 Stockholm

eller per telefon 08-442 44 40 

Eller per e-post 

info@hebafast.se

 

Ladda ner Årsredovisning 2015 

 Årsredovisning 2016 (pdf) 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (pdf)

Utvärdering av och tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (pdf)

Revisorns yttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 8 kap. 54§ (pdf)