Valberedning

Till ledamöter i valberedningen har HEBA Fastighets AB:s årsstämma
den 3 maj 2017 utsett:

Birgitta Härnblad, Anders Ericsson, Leif Mellqvist, Leif Edlund och styrelsens ordförande Sören Härnblad.

I enlighet med bolagsstämmans beslut skall valberedningen bereda frågor om val och arvode till styrelsen och revisorer och därmed sammanhängande frågor samt lämna förslag på personer att ingå i bolagets styrelse ävensom förslag till styrelseordförande samt ordförande vid årsstämman 2018. Valberedningen ska också inför årsstämman 2018 lämna förslag i procedurfrågor för utseende av nästkommande valberedning. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande. Vid förfall för utsedd ledamot äger valberedningen, om behov bedöms föreligga, utse en ny ledamot. Valberedningen utser inom sig ordförande, dock att ledamot som också ingår i bolagets styrelse inte ska vara ordförande. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Kontakt med valberedningen

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra detta via brev eller e-post.

E-post:
info@hebafast.se
(ange i rubriken "Valberedningen HEBA")

Brev:
HEBA Fastighets AB
"Valberedningen"
Box 17006
104 62 Stockholm

Redogörelse för valberedningens arbete (pdf)